Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument.
 • Voordat een Overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene voorwaarden duidelijk onder jouw aandacht en vragen we je ze te aanvaarden.  Als we je onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan je hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen dor middel van een e-mail.
 • Als je online besteld, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 • Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.
 • Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 

Artikel 2: Ons Aanbod en jouw bestelling

 • We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 • Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail.  Zolang je geen bevestiging van ons ontving, kan je nog van je bestelling afzien.
 • In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of je aan je betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we liever niet aan jou zouden leveren.  Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we je bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden.  In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen.

 

  Artikel 3: Herroepingsrecht

  • Als je goederen bij ons koopt (behalve voor de uitzonderingen die hieronder opgesomd zijn) heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 30 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan, samen met de oorspronkelijke leveringskosten, terug.  We melden je in elk geval nog eens duidelijk dat je over dit recht beschikt bij de bevestiging van je bestelling of ten laatste bij de levering.
  • Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen getest zijn, maar mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies.
  • Als je goederen terugstuurt ben jij verantwoordelijk voor het transport.  Als ze verloren of beschadigd raken in het transport, kunnen we je niet vergoeden.
   1. diensten waarvan de uitvoering met jouw instemming begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn
   2. goederen die volgens jouw richtlijnen speciaal gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
   3. goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen
   4. De wet (art. 47 §4 Wet Marktpraktijken) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen als het gaat om:
  • Als je geen recht op terugzending hebt, vermelden we dit duidelijk in de bevestiging van je bestelling of ten laatste bij de levering.

  Artikel 4: De prijs

  • Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelde, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
  • Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

  Artikel 5: Betaling

  • Tenzij we anders met je overeengekomen zijn, aanvaarden we alleen vooruitbetaling via onze website.
  • Als je onjuistheden opmerkt in je betaalgegevens of iets verdachts opmerkt tijdens je betaling, moet je ons dat onmiddellijk melden.
  • Als je niet vooraf hebt betaald en je ons niet tijdig of niet volledig betaald, kunnen wij de kosten die je daarmee veroorzaakt in rekening brengen.  In elk geval ben je ons vanaf de dertigste dag na de factuurdatum zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag, net als een forfaitaire schadevergoeding van eveneens 10% van het openstaande factuurbedrag.  Alle goederen die we je toesturen blijven in elk geval onze eigendom tot op het ogenblik dat je ze volledig betaald hebt.  Indien je ze niet (tijdig) betaald, kunnen wij op elk ogenblik beslissen om ze op jouw kosten terug te nemen.  Zolang je bij ons openstaande facturen hebt, mag je de door ons geleverde goederen niet doorverkopen, wegschenken, als onderpand gebruiken of ze onroerend maken.

  Artikel 6: Conformiteit en Garantie

  • Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten
  • Je beschikt als consument over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die je bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Tijdens de eerste zes maanden, kan je sowieso een beroep doen op de garantie.  Daarna moet je eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan.
  • Op sommige goederen geven wij boven de hierboven vermelde garantie een bijkomende garantie.  In dat geval vermelden wij die garantie en de voorwaarden ervan duidelijk op onze website.
  • Om een beroep te doen op een garantie, moet je je aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed.  Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
  • Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
  • Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

   Artikel 7: Levering en uitvoering

   • Voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is, leveren wij je bestelling uiterlijk binnen 30 dagen na je bestelling, tenzij vooraf een langere leveringstermijn is afgesproken of aangegeven. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van deze termijn van 30 dagen.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
   • De verzending van goederen en waardebonnen gebeurt steeds op ons risico.  Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
   • In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
   • Algemene verzendingskosten:  8 euro. (Nederland: 12 euro)
   • Verzendingskosten voor cadeaubonnen: gratis. (Nederland: 2,30 euro)
   • Verzendingskosten voor flessen en lood: afhankelijk van het gewicht.
   • Verzendingskosten bij een aankoop vanaf 50 euro: gratis (met uitzondering van flessen en lood).
   • Voor Nederland: verzendingskosten bij een aankoop vanaf 100 euro: gratis (met uitzondering van flessen en lood).

    Artikel 8: Overmacht

    • Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de Webwinkelier, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
    • Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

     Artikel 9: Intellectuele eigendom

     • Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
     • We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze website beschreven is.  We doen er alles aan om je klacht binnen een redelijke termijn te behandelen.

      Artikel 10:  Klachtenregeling en geschillen

      Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.